Regulamin Konkursu trailerów

 1. Organizatorem konkursu jest Krakowska Fundacja Filmowa.
 2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.
 3. Celem konkursu jest wybór najlepszego trailera filmu spośród filmów zgłoszonych do selekcji 54. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.
 4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie trailery filmów zgłoszonych do tegorocznej selekcji festiwalowej.
 5. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami, współtwórcami lub producentami filmu.
 6. W przypadku zgłoszenia trailera przez osobę trzecią, osoba taka oświadcza, że jest ona upoważniona przez właściciela praw autorskich do zgłoszenia oraz zamieszczenia go na stronie festiwalu.
 7. Uczestnik, zgłaszając trailer na konkurs, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu autorskich praw majątkowych do filmu i trailera lub stosownego upoważnienia udzielonego przez właściciela praw autorskich, które znajduje się w formularzu zgłoszenia na stronie www.krakowfilmfestival.pl.
 8. Zgłaszanie:
  a. Trailery można zgłaszać w terminie od 10 do 31 marca 2014 roku.
  b. Długość trailera nie może przekraczać 3 minut.
  c. Trailery muszą posiadać napisy w języku angielskim.
  d. Trailery należy zgłaszać poprzez zamieszczenie w formularzu kodu embed do traileru umieszczonego uprzednio na serwisie YouTube. Umieszczony na YouTube trailer nie może mieć ograniczeń czasowych oraz terytorialnych. Serwisy inne niż YouTube nie będą akceptowane.
  e. Można zgłosić tylko jeden trailer danego filmu.
  f.  Warunkiem dopuszczenia trailera do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszenia, dostępnego on-line pod linkiem wysłanym na adres mailowy osoby, która zgłosiła film do selekcji festiwalowej, podany w karcie zgłoszenia filmu oraz wgranie trailera, a także podanie danych jego autora  (imię, nazwisko, adres e-mail, strona www, jeśli jest dostępna, profil Facebook).
 9. Wypełnienie formularza zgłoszenia, który znajduje się na stronie www.krakowfilmfestival.pl, wgranie trailera jest równoznaczne ze zgłoszeniem go do konkursu oraz z przyjęciem zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 10. Zgłaszający trailer wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z Konkursem i zgodnie z jego Regulaminem.
 11. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencji) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie zgłoszonego trailera na następujących polach eksploatacji: Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalanie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, i w sieci multimedialnej (w tym Internet), wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie przesłanego trailera, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora – za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, obrót przesłanym trailerem oraz jej opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie jej do użytku na podstawie innego stosunku prawnego, wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono przesłany trailer, retransmisja przesłanego trailera – w nieograniczonej ilości nagrań, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Organizatora oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, publiczne i niepubliczne udostępnianie przesłanego trailera w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.
 12. Zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 13. Zgłaszający wyraża zgodę na promocję oraz publikację informacji o trailera na stronie internetowej festiwalu www.krakowfilmfestival.pl, ww.kff.com.pl, fanpage’u festiwalu w serwisie Facebook, profilu festiwalu w serwisie Twitter, w newsletterze festiwalu rozsyłanym do subskrybentów oraz w informacji prasowej dystrybuowanej do mediów i partnerów festiwalu.
 14. Informacja o konkursie oraz możliwości głosowania zostanie podana na stronie internetowej festiwalu www.krakowfilmfestival.pl, ww.kff.com.pl, fanpage’u festiwalu w serwisie Facebook, profilu festiwalu w serwisie Twitter, w newsletterze festiwalu oraz w informacji prasowej dystrybuowanej do mediów i partnerów festiwalu.
 15. Głosowanie na najlepszy trailer odbędzie się na stronie internetowej www.krakowfilmfestival.pl.
 16. Jeden głosujący może oddać tylko jeden głos na wybrany trailer.
 17. Uznaje się, że zwycięski trailer to taki, który w drodze głosowania, uzyska największą ilość głosów.
 18. Nagrodą za najlepszy trailer jest prezentacja filmu, którego zwycięski trailer dotyczy, na 54. Krakowskim Festiwalu Filmowym ( 25 maja—1 czerwca 2014 ). Prezentacja filmu podczas 54.KFF odbędzie się na zasadach zawartych w regulaminie festiwalu.
 19. Autor zwycięskiego trailera zostanie poinformowany o wynikach konkursu drogą mailową nie później niż 15 kwietnia 2014 roku.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 21. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro festiwalu: Krakowski Festiwal Filmowy, e-mail: trailer@kff.com.pl.
 
 
 
Strony internetowe: ARTEH Agencja Interaktywna ARTEH CMS